Poster i Elektra

Nu är det snart dags för att välja alla poster till Elektra, det kommer därför en liten sammanfattning av alla poster här:

Ordförande (styrelsen)

Som ordförande ska man i samråd med styrelsen utöva ledning av föreningen, samt att i officiella sammanhang representera föreningen.

Sekreterare (styrelsen)

Sekreteraren har i uppgift att protokollföra alla föreningsmöten och styrelsemöten samt se till att dessa protokoll justeras och offentliggöra dessa på lämpligt sätt.

Kassör (styrelsen)

Som kassör är man ekonomiansvarig för Elektra och har i uppgift att i samråd med styrelsen ha kontroll över föreningens pengar.

Eventansvarig (styrelsen)

Eventansvarig ska tillgodose föreningens behov av aktiviteter och event, samt att vara drivande i dessa. Denne har även ansvar för att Elektras hemsida bibehålls och uppdateras.

Valberedningen (2-3 stycken)

Valberedningen ska inför val hålla i intervjuer för att framlägga ett förslag till val av funktionärer inför föreningens valmöten.

Revisor (1-2 stycken)

Revisorerna skall i den omfattning som följer av god revisionssed granska föreningens årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning.

Talman

Som talman agerar man ordförande under föreningsmöten samt iaktta och övervaka föreningens stadgar och reglemente.

Leave a Reply

Bli den första att kommentera!

Notis av
avatar
200